Algemeen

SCRIPPS is een netwerk van communicatiemanagers uit de Nederlandse foodsector. Het netwerk komt driemaal per jaar bijeen. SCRIPPS is een dienst van Mediaset Business Events te Nijmegen, dat de organisatie verzorgt en de ledenadministratie voert. 

Om tot een maximale uitwisseling van kennis en contacten te komen streeft SCRIPPS naar een heterogeen ledenbestand. Het lidmaatschap staat in beginsel open voor communicatiemanagers op het gebied van corporate communicatie, marketingcommunicatie en corporate en public affairs. ‘Foodsector’ mag worden geïnterpreteerd in ruime zin: de term omvat supermarkten, foodservice, fabrikanten, versleveranciers, toeleveranciers, land- en tuinbouw en verpakkers. 

Daarnaast kunnen ook brancheorganisaties en overheids-, onderwijs- en onderzoeksinstanties participeren, voor zover zij zich bezighouden met voeding. Uitgesloten van lidmaatschap zijn personen die zich beroepshalve bezighouden met activiteiten gericht op de werving en selectie van personeel (waaronder de zogeheten ‘headhunters’).

De kwaliteit van het programma van de bijeenkomsten van SCRIPPS wordt bewaakt door een Raad van Advies die is samengesteld uit leden van SCRIPPS. De Raad van Advies is tevens verantwoordelijk voor de ballotage van nieuwe leden en ziet daarnaast toe op de naleving van de elders op deze website te vinden Gedragscode, die onderdeel vormt van dit Lidmaatschapsreglement en waaraan elk lid verplicht is zich te houden. De Raad van Advies drukt in zijn samenstelling uit wat SCRIPPS wil zijn: een brede afspiegeling van de Nederlandse levensmiddelensector. De Raad kent maximaal vijftien leden. Toetreding geschiedt door coöptatie, het voorzitterschap wordt uitgeoefend door Frits Kremer.

Toelatingscriteria

Aspirantleden van SCRIPPS hebben een hogere opleiding genoten op HBO- of universitair niveau of beschikken over een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring. Zij hebben minimaal vijf jaar werkervaring en bekleden een functie waarin zij - direct of indirect - invloed uitoefenen op de besluitvorming in hun bedrijf of organisatie. 

Een voorwaarde voor het lidmaatschap is daarnaast een uitgesproken belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken. Aspirantleden zijn actief op zoek naar mogelijkheden om maatschappelijke doelstellingen op communicatie-doelstellingen te betrekken. Hun insteek daarbij is om niet alleen te leren van de ander, maar omgekeerd ook aan diens ontwikkeling bij te dragen (‘halen’ en ‘brengen’). Kandidaten delen het uitgangspunt dat alleen op basis van wederkerigheid een betekenisvol debat ontstaat waarin daadwerkelijk verdieping van inzicht optreedt.

Genoemde criteria vormen de randvoorwaarden om lid te kunnen worden. Over de feitelijke toelating tot SCRIPPS beslist de Raad van Advies, een werkwijze die het exclusieve karakter van het lidmaatschap en de kwaliteit van het ledenbestand waarborgt. 

Lid worden

Lid worden van SCRIPPS kan langs twee wegen. Ofwel men wordt uitgenodigd lid te worden door een van de leden van de Raad van Advies, ofwel men meldt zich op eigen initiatief aan voor ballotage door de Raad. Het lidmaatschap is een feit zodra het inschrijfformulier op deze website door een toegelaten kandidaat is verstuurd.  

De ballotage geschiedt in beslotenheid. Over de inhoud van de besluitvorming wordt geen mededeling gedaan. Geballoteerde personen worden uitsluitend op de hoogte gesteld van de uitkomst van de ballotage, niet van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen. Indien een persoon wordt uitgenodigd voor het lidmaatschap door een lid van de Raad van Advies, is daar buiten medeweten van de kandidaat al een ballotage aan voorafgegaan. 

Voor beide aanmeldingswijzen geldt dat uiterlijk na vier weken bericht volgt op het e-mailadres dat op het aanmeldingsformulier is aangegeven.

Lid zijn 

Het lidmaatschapsjaar van SCRIPPS is gelijk aan het kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt telkens automatisch met een jaar verlengd, tenzij voor 1 november via een e-mail aan het secretariaat is kenbaar gemaakt dat men het lidmaatschap voor het volgende jaar wenst op te zeggen. Opzeggingen na 31 oktober voor het volgende lidmaatschapsjaar worden onder geen beding geaccepteerd, met welke argumentatie (bijvoorbeeld zwangerschap, promotie, overplaatsing, verandering van werkgever, ziekte of ontslag) dan ook. Indien niet voor 1 november is opgezegd bestaat te allen tijde de verplichting tot betaling van het lidmaatschapsgeld voor het volgende lidmaatschapsjaar. Overdracht van het lidmaatschap gedurende het jaar op een collega is mogelijk, mits die collega het inschrijfformulier op deze website invult en verstuurt.  

Het lidmaatschap van SCRIPPS is beperkt tot maximaal twee personen per bedrijf of organisatie en heeft de vorm van een persoonsgebonden bedrijfslidmaatschap. Dat houdt in dat het lidmaatschap is gekoppeld aan een specifieke persoon, die namens zijn of haar bedrijf lid is. Het lidmaatschapsgeld wordt voldaan door het bedrijf of de organisatie waarvoor het lid werkzaam is en is bij vooruitbetaling verschuldigd.

Leden zijn gehouden zich af te melden voor een bijeenkomst, indien zij deze door omstandigheden niet kunnen bijwonen. Het wordt op prijs gesteld als het lid zich in een dergelijk geval laat vervangen door een collega van gelijkwaardig niveau. Zowel afmelding als vervanging moeten voor een door het secretariaat te bepalen datum worden gemeld op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Welke deze datum is, wordt altijd duidelijk aangegeven in de uitnodiging voor de bijeenkomst.